by Microvida Microvida

Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie ETZ en Microvida fuseren

Eind maart 2020 hebben de Raad van Bestuur van het ETZ en de aandeelhouders van Microvida (Amphia, Bravis en ZorgSaam ziekenhuizen) overeenstemming bereikt over de fusie van het Laboratorium voor Medische Microbiologie en Immunologie (LMMI) van het ETZ te Tilburg met Microvida. Dit betekent dat het microbiologisch laboratorium van het ETZ per 1 april 2020 overgedragen is aan Microvida. Hiermee ontstaat er een integraal werkende laboratorium organisatie op het gebied van medische microbiologie en immunologie voor de regio Zeeland en West-Midden Brabant.

Deze ontwikkeling past bij de gevoelde verantwoordelijkheid van de ziekenhuizen om de laboratoriumzorg blijvend te kunnen borgen op een kwalitatief hoogwaardig niveau voor zowel de eerste als de tweede lijn. Het voorkomen van dubbele diagnostiek en het direct beschikbaar hebben van de patiëntinformatie bij de betrokken professionals in de zorgketen, vormen belangrijke drijfveren voor dit regionaal samen gaan.

De directie van Microvida wordt vanaf 1 mei gevormd door Bram Diederen, arts-microbioloog en medisch directeur, en Maxime Westendorp, directeur bedrijfsvoering. Samen dragen zij integrale verantwoordelijkheid voor Microvida.

by Microvida Microvida

Microvida test op COVID-19-virus (SARS-CoV-2, nieuw coronavirus)

Microvida is aangewezen als opschalingslaboratorium voor diagnostiek naar dit virus. Diagnostiek is vanaf nu beschikbaar via Microvida. Coronavirus is los aanvraagbaar en wordt daarnaast vanaf maandag 2 maart opgenomen in het standaard pakket voor respiratoire virussen met daarin onder andere influenza virus en RSV. Dit om ongemerkte verspreiding in een vroeg stadium te herkennen. Let op: Microvida biedt op dit moment al moleculaire diagnostiek naar respiratoire infecties aan, waaronder ook de veel (in Nederland) voorkomende humane “normale” coronavirussen 229E, OC43, NL63 en HKU1 vallen. COVID-19-virus zal apart van deze “normale” coronavirussen worden gerapporteerd.

Diagnostiek naar COVID-19 kan aangevraagd worden op respiratoire materialen zoals een keelwat, sputum en eventueel een nasopharynx-uitstrijk. Onderzoek op bloed is niet beschikbaar.

Bij patiënten met luchtwegklachten is de kans nog steeds groter dat de veroorzaker influenza of een andere virale luchtweginfectie verwekker is dan COVID-19-virus. Daarom wordt op basis van duidelijke criteria een casus definitie gehanteerd om de mate van verdenking op COVID-19 in te schatten.

Bent u huisarts of verpleeghuisarts?

 • De casus definitie wordt regelmatig geüpdate. De meest actuele casus definitie voor COVID-19 kunt u vinden via het RIVM
 • Huisartsen hebben informatie ontvangen via de GGD over hoe te handelen wanneer een patiënt zich (telefonisch) meldt met klachten passend bij COVID-19
 • Onderscheid wordt gemaakt tussen patiënten met opname indicatie en patiënten zonder opname indicatie.
  • Zonder opname indicatie: overleg met de lokale GGD,
   • West-Brabant
    • Ma-vr 8.30-17.00 uur: 076-5282894
    • Overig: 0900-3676767
   • Zeeland
    • Ma-vr 8.30-17.00 uur: 0113-249315
    • Overig: 0900-3676767
   • GGD neemt indien de patiënt voldoet aan de casus definitie materiaal af voor diagnostiek naar COVID-19
   • Indien de patiënt niet voldoet aan de casus definitie kunt u bij Microvida diagnostiek aanvragen naar virale verwekkers van respiratoire infectie. COVID-19-virus wordt dan standaard meegetest.
  • Met opname indicatie: overleg met uw ziekenhuis (internist-infectioloog of arts microbioloog)
   • Vermeld bij insturen duidelijk aan de ambulancedienst dat het een verdenking COVID-19 betreft
   • Voor patiënten die voldoen aan de casus-definitie geldt een meldplicht bij de GGD.
   • Diagnostiek wordt in het ziekenhuis afgenomen

Nuttige links:

NHG

LCI

by Microvida Microvida

Microvida bereidt zich voor op het nieuwe coronavirus (COVID-19, voorheen bekend als 2019-nCoV)

Zoals u in de actualiteiten heeft kunnen vernemen circuleert er momenteel een nieuw coronavirus (COVID-19, eerder bekend als 2019-nCoV) in Wuhan, China. De kans op import van COVID-19 in Nederland wordt nog steeds klein geacht, maar deze kan toenemen indien de circulatie van het virus op grote schaal gaat plaatsvinden. De situatie wordt nauwlettend gemonitord, o.a. door de WHO.

Inmiddels is duidelijk dat het virus van mens tot mens kan worden overgedragen, waarbij ook gezondheidswerkers besmet zijn geraakt. De mate van besmettelijkheid en de besmettingsroute zijn echter nog onduidelijk. Waarschijnlijk wordt het virus voornamelijk via direct contact (handen) en druppels overgedragen, net als bij andere coronavirussen het geval is. Aërogene verspreiding kan nog niet worden uitgesloten. De incubatietijden van de andere humane coronavirussen, inclusief SARS, variëren tussen 2 en 10 dagen (mediaan 3 dagen). Er zijn geen geregistreerde antivirale middelen voor de behandeling van infecties met humane coronavirussen.

Gezien de ruime ervaring en capaciteit, is Microvida is aangewezen als opschalingslaboratorium om moleculaire diagnostiek naar COVID-19 over te nemen van de referentie laboratoria (ErasmusMC en RIVM), wanneer dit nodig is. Microvida biedt op dit moment al o.a. moleculaire diagnostiek naar respiratoire infecties aan, waaronder ook de veel (in Nederland) voorkomende humane “normale” coronavirussen 229E, OC43, NL63 en HKU1 vallen. Het nieuwe coronavirus (COVID-19) zal apart van deze “normale” coronavirussen worden gerapporteerd.

by Microvida Microvida

Detectie van humane coronavirussen in respiratoire materialen

Om te voorzien in een nog completere diagnostiek van de –in NL- meest voorkomende virale infecties, zal per 6 januari 2020 dit viraal respiratoir pakket uitgebreid worden met een humaan coronavirus PCR, die de humaan coronavirus typen OC43, 229E, NL63 en HKU1  kan detecteren. Ter verduidelijking: typen SARS, MERS en COVID-19 worden dus niet gedetecteerd middels deze PCR. Coronavirussen veroorzaken bij mensen (van alle leeftijdsgroepen) en dieren respiratoire infecties, soms met een enterale component, en zijn naast andere virussen de veroorzakers van een groot deel (~5-8%) van respiratoire infecties van de onderste en bovenste luchtwegen.

Respiratoire infecties kunnen door bacteriën en virussen veroorzaakt worden, waarvoor Microvida verschillende moleculair diagnostische pakketten in het portfolio beschikbaar heeft.
Voor de moleculaire detectie van pathogenen die atypische luchtweg infecties veroorzaken, wordt het genetisch materiaal van 4 bacteriële verwekkers (Legionella pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae en Chlamydophila psittaci) aangetoond. Voor virale respiratoire infecties, is het respiratoir viraal pakket beschikbaar, waarin het genetisch materiaal van 14 virale pathogenen aangetoond wordt (influenzavirus type A en B, respiratoir syncytieel virus type A en B, humaan coronavirus (OC43, 229E, NL63 en HKU1) , humaan metapneumovirus, rhinovirus, parainfluenza virus typen 1-4).

by Microvida Microvida

VGZ: DB definitief regievoerder integrale diagnostiek

Zorgverzekeraar VGZ heeft op 7 november jl. definitief Diagnostiek Brabant (DB) aangewezen als regievoerder voor eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek en trombosezorg vanaf 2020 in de GHOR-regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek omvat bloedonderzoek en onderzoek van ander lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld weefsel of urine.

Wij zijn uiteraard blij met deze keuze en waardering door de zorgverzekeraar, evenals onze samenwerkingspartners: Amphia Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz en – uiteraard – het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

DB is een stichting voor de eerstelijn en werkt samen met de laboratoria van het ziekenhuis. Deze werkwijze stimuleert schaalvergroting en samenwerking over de disciplines heen. DB verzorgt de bloedafname voor huisarts, verloskundige, trombosedienst én specialist van het ETZ, waardoor een patiënt voor meerdere aanvragers op hetzelfde moment terecht kan voor de bloedafname op één van de prikposten in de buurt. De informatievoorziening van DB is erop gericht om de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis/specialist te vergemakkelijken. Zo is een uitslag van een bloedafname aangevraagd door een huisarts, ook direct beschikbaar voor de specialist indien nodig voor een vervolgbehandeling of spoedsituatie. Ook voorkomen we hierdoor dat, wanneer een patiënt wordt verwezen naar het ziekenhuis, deze patiënt twee keer bloed moet laten prikken.

by Microvida Microvida

Microbioom onderzoek met IS-pro

Microbioom onderzoek met IS-pro

Sinds kort is IS-pro (InterSpace Profiling) beschikbaar binnen Microvida. Met deze techniek kan men de fragmentlengte van het 16S-23S ribosomaal DNA analyseren. De lengte hiervan blijkt specifiek voor bacteriële soorten, door deze te meten kan men dus determineren. Een groot voordeel is dat meerdere bacteriële soorten tegelijk, dus in hetzelfde sample, gedetermineerd kunnen worden. Hierdoor kan men het zogenaamde microbioom in kaart brengen. Ook kunnen bacteriën aangetoond worden welke niet te kweken zijn of welke niet meer vitaal zijn door het gebruik van antibiotica. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bacteriën aan te tonen bij een pneumonie op de intensive care waarbij de kweken niets opleveren.

Een andere toepassing welke in de toekomst waarschijnlijk gebruikt kan gaan worden is het in kaart brengen van bacteriële populaties. Verschuivingen van bacteriële samenstelling in bijvoorbeeld de darm kunnen kenmerkend zijn voor specifieke pathologie.

https://vimeo.com/237865136

by Microvida Microvida

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Dit nieuwe middleware platform maakt het mogelijk om in real-time en op een zeer gebruiksvriendelijke  manier inzicht te krijgen in de bloedkweek diagnostiek, de kwaliteit te monitoren en indien nodig bij te sturen. Microvida is het eerste laboratorium in Europa dat met dit nieuwe systeem werkt.

In nauwe samenwerking met BD Diagnostic Systems is het systeem op de locatie Bravis geïmplementeerd.  Na een korte en succesvolle test fase zijn alle BD BACTECTM bloedkweek toestellen gekoppeld en is het systeem live gegaan. Momenteel wordt gewerkt aan de inzet van realtime analytics om de kwaliteit van de bloedkweken te monitoren en een best practice programma op te zetten.

BD SynapsysTM is een zeer gebruiksvriendelijk en browser gebaseerd systeem dat door middel van veilige connectiviteit en geïntegreerde workflow het mogelijk maakt om processen te optimaliseren en te automatiseren. Het systeem koppelt op termijn alle BD Diagnostic Systems instrumenten aan het Laboratorium Informatie Systeem en maakt het ook mogelijk om systemen van laboratoria op verschillende locaties te koppelen.

by Microvida Microvida

Nieuwe assay Galactomannan LFA

In aanvulling op de reeds gebruikte kwantitatieve galactomannan test op basis van een ELISA techniek heeft Microvida nu ook een kwalitatieve galactomannan test op basis van een Lateral Flow Assay (LFA) beschikbaar. Beide testen zijn gevalideerd op zowel BAL vloeistof als serum. Vanwege de iets lagere gevoeligheid van de galactomannan LFA zal deze test altijd geconfirmeerd worden met een galactomannan ELISA.

In het kort de verschillen tussen de 2 testen en hun naamgeving in Epic/HiX:

Galactomannan kwantitatief Galactomannan kwalitatief
Langere doorlooptijd (2 x per week) Kortere doorlooptijd (dagelijks)
Hogere sensitiviteit Iets lagere sensitiviteit
Kwantitatieve uitslag Kwalitatieve uitslag: pos, neg, niet te beoordelen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

by Microvida Microvida

(RIVM) Inf@ct: Mazelen in Nederlandse gezondsheidszorg

Bron: Inf@ct, RIVM 

Auteurs: Margreet te Wierik, Helma Ruijs, Albert Vollaard, Fleur Meerstadt, Corien Swaan

Samenvattend:

 • Er zijn momenteel meer patiënten met mazelen in Nederland die zich presenteren bij huisartsen of in ziekenhuizen dan in recente jaren.
 • De LCI krijgt vragen vanuit ziekenhuizen over het postexpositiebeleid bij hun medewerkers na onbeschermd contact met mazelenpatiënten. De adviezen uit de bijlage ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ bij de LCI-richtlijn Mazelen blijken dus nog niet overal bekend of geïmplementeerd te zijn.
 • Voorlichting aan en bescherming van gezondheidszorgwerkers zijn van belang, dit geldt intra- én extramuraal. Daarom brengen we het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ onder de aandacht van de betrokken beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg.
 • We verzoeken de GGD’en de huisartsen in hun regio te attenderen op dit advies en op de mogelijkheid dat een patiënt met mazelen zich bij de huisartsenpraktijk presenteert.

Er zijn in Nederland 10 patiënten met mazelen gemeld van 1 januari tot 14 maart 2019. Dit is meer dan in voorgaande jaren: in dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden maximaal 2 mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe – in 2019 – gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Voor zover bekend, is bij twee patiënten sprake van secundaire transmissie.

Een aantal patiënten presenteerde zich, al dan niet na een bezoek aan de huisarts, in een Nederlands ziekenhuis. Uit vragen aan de LCI vanuit deze ziekenhuizen, blijkt dat patiënten niet altijd in isolatie zijn opgenomen, met daardoor risico op transmissie naar medepatiënten en gezondheidszorgwerkers. Ook bleek dat niet alle gezondheidszorgwerkers voldoende beschermd waren tegen mazelen (door 2 BMR-vaccinaties of na doorgemaakte infectie). Vooral personen geboren tussen 1965 en 1975 – nog voor de invoering van mazelenvaccinatie – blijken regelmatig niet beschermd te zijn door natuurlijke infectie. Personen geboren in 1976 en 1977 hebben in hun jeugd slechts 1 mazelenvaccinatie gekregen. Hierdoor bleek de afgelopen tijd in meerdere gevallen postexpositieprofylaxe nodig, en ook was zelfs sprake van een tijdelijk werkverbod. Het intra- en extramurale postexpostieprofylaxebeleid is beschreven in de bijlage ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’; het postexpositiebeleid in het algemeen is te vinden in de LCI-richtlijn Mazelen.

De huidige mazelensituatie in Europa en daarbuiten, met nog altijd toenemende aantallen patiënten en daardoor mogelijke import van mazelengevallen in Nederland, brengt risico op werkgerelateerde besmettingen met zich mee.

De mazelenepidemie in 2013/2014 heeft geleid tot het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’. Het doel hiervan is tweeledig: gezondheidszorgwerkers die risico lopen op mazelen daartegen te beschermen (arboperspectief) én te voorkomen dat gezondheidszorgwerkers die mazelen ontwikkelen, hun patiënten infecteren (patiëntveiligheidperspectief). De verantwoordelijkheid voor de bescherming en vaccinatie van medewerkers ligt primair bij de werkgever/directie van de zorginstelling. Nu blijkt dat de adviezen uit de bijlage bij de LCI-richtlijn mazelen nog niet overal bekend of geïmplementeerd zijn, adviseren wij u na te gaan of in uw gezondheidszorginstelling het beleid op dit punt tot stand gekomen is en of de adviezen opgevolgd zijn.

We verzoeken de GGD’en de huisartsen in hun regio te attenderen op de huidige mazelensituatie in Europa en daarbuiten en op het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’, met het verzoek de vaccinatiestatus van het personeel te inventariseren en zo nodig op peil te brengen. Mocht een patiënt bij wie aan mazelen gedacht wordt, zich melden bij de huisartsenpraktijk, dan is het advies om deze patiënt niet op het spreekuur te laten komen, om eventuele transmissie naar andere, niet-beschermde patiënten en patiëntjes in de huisartsenpraktijk (wachtkamer) te voorkómen. Mocht de situatie zich voordoen dat pas achteraf blijkt dat een patiënt mazelen had en besmettelijk was, dan is contactonderzoek nodig, zoals beschreven in het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’

by Microvida Microvida

Pensionering Arts-microbioloog Peter van Keulen

Op diverse wijzen en plaatsen is afscheid genomen van Peter van Keulen, die is gaan genieten van zijn pensioen.
Hij heeft zowel regionaal als landelijk een zeer grote bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van) de gezondheidszorg in het algemeen en zijn vakgebied in het bijzonder. Daarnaast heeft hij zich op diverse plekken ingezet voor vrijwillige nevenactiviteiten. Deze verdiensten waren aanleiding om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Peter, we gaan je missen!