by Microvida Microvida

Vacature Teamleider Medische Microbiologie 36 uur – Breda

We dagen jou elke dag uit

Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse bedrijfsvoering op locatie Amphia, waar je leiding geeft aan ongeveer 25 medewerkers. Je stimuleert hun ontwikkeling, je geeft ruimte aan initiatief en je richt je met hen op de kwaliteit van de analyses en rapportages. Je levert een bijdrage aan het beleid van de organisatie, je vertaalt de organisatiedoelen naar een jaarplan voor het team en je organiseert en bewaakt de uitvoering daarvan.

Als teamleider denk je in kansen en mogelijkheden, je bent initiatiefrijk en doelgericht. Je wordt gedreven vanuit een duidelijke visie op leiderschap die gericht is op het faciliteren en coachen van medewerkers en je biedt ruimte aan hun vakmanschap en autonomie. Je hanteert een coachende stijl van leidinggeven. Je voelt aan waar je los moet laten of juist niet, altijd vanuit het belang van de organisatie. In de wijze waarop je communiceert ben je open en transparant. Je bent in staat om in spannende tijden de rust te bewaren en doet dat met de nodige humor.

 Wij bouwen op jouw enthousiasme

Wij zijn op zoek naar een verbindende leidinggevende, die randvoorwaarden schept en verantwoordelijkheden zoveel mogelijk bij de professional zelf legt.

 • Je hebt aantoonbare management vaardigheden.
 • Je bent in het bezit van een HBO/HLO diploma; affiniteit met medische microbiologie is een pré.
 • Op een positieve en stimulerende wijze weet je medewerkers te motiveren tot uitstekende prestaties.
 • Je bent een sparringpartner voor de directie en de bedrijfskundig manager; in je adviezen onderken je het naast het teambelang ook het belang van de organisatie als geheel.

Waar je het voor doet?

Het salaris voor deze functie bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring conform CAO ziekenhuizen, maximaal € 3.917,00 (functiegroep 55) bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek. Microvida heeft de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden prima geregeld.

Iets voor jou?

Geïnteresseerd? De heer B. Diederen, Medisch Directeur Microvida kan u meer vertellen over de vacature. Telefoonnummer 088-7068168.

Solliciteren kan tot 4 december 2019 per mail naar c.vd.lienden@bravis.nl

In week 50 vinden de sollicitatiegesprekken plaats.

Werken in een dynamische organisatie

Microvida staat voor optimale dienstverlening op het gebied van medische microbiologie: diagnostiek, behandeladviezen en ondersteuning op het gebied van Infectiepreventie. Ons ambitieniveau is hoog, de patiënt staat centraal en vakmanschap, innovatie en efficiëntie kenmerken onze organisatie. Van daaruit hebben wij ook onze kernwaarden gedefinieerd: passie voor het vak, compassie voor de patiënt en innovatie binnen het vakgebied.

Werkzaamheden worden uitgevoerd op drie locaties; in ZorgSaam Terneuzen, in Bravis Roosendaal en in Amphia Breda. Er is uitwisseling van personeel tussen de locaties Amphia en Bravis. Er werken in totaal zo’n 80 medewerkers. De verschillende laboratoria zijn goed geoutilleerd. De organisatie is geaccrediteerd volgens de ISO norm 15189:2012.

by Microvida Microvida

VGZ: DB definitief regievoerder integrale diagnostiek

Zorgverzekeraar VGZ heeft op 7 november jl. definitief Diagnostiek Brabant (DB) aangewezen als regievoerder voor eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek en trombosezorg vanaf 2020 in de GHOR-regio’s Midden- en West-Brabant en Zeeland. Eerstelijnslaboratoriumdiagnostiek omvat bloedonderzoek en onderzoek van ander lichaamsmateriaal, bijvoorbeeld weefsel of urine.

Wij zijn uiteraard blij met deze keuze en waardering door de zorgverzekeraar, evenals onze samenwerkingspartners: Amphia Ziekenhuis, Bravis Ziekenhuis, ZorgSaam Ziekenhuis, Adrz en – uiteraard – het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis.

DB is een stichting voor de eerstelijn en werkt samen met de laboratoria van het ziekenhuis. Deze werkwijze stimuleert schaalvergroting en samenwerking over de disciplines heen. DB verzorgt de bloedafname voor huisarts, verloskundige, trombosedienst én specialist van het ETZ, waardoor een patiënt voor meerdere aanvragers op hetzelfde moment terecht kan voor de bloedafname op één van de prikposten in de buurt. De informatievoorziening van DB is erop gericht om de samenwerking tussen huisarts en ziekenhuis/specialist te vergemakkelijken. Zo is een uitslag van een bloedafname aangevraagd door een huisarts, ook direct beschikbaar voor de specialist indien nodig voor een vervolgbehandeling of spoedsituatie. Ook voorkomen we hierdoor dat, wanneer een patiënt wordt verwezen naar het ziekenhuis, deze patiënt twee keer bloed moet laten prikken.

by Microvida Microvida

Microbioom onderzoek met IS-pro

Microbioom onderzoek met IS-pro

Sinds kort is IS-pro (InterSpace Profiling) beschikbaar binnen Microvida. Met deze techniek kan men de fragmentlengte van het 16S-23S ribosomaal DNA analyseren. De lengte hiervan blijkt specifiek voor bacteriële soorten, door deze te meten kan men dus determineren. Een groot voordeel is dat meerdere bacteriële soorten tegelijk, dus in hetzelfde sample, gedetermineerd kunnen worden. Hierdoor kan men het zogenaamde microbioom in kaart brengen. Ook kunnen bacteriën aangetoond worden welke niet te kweken zijn of welke niet meer vitaal zijn door het gebruik van antibiotica. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bacteriën aan te tonen bij een pneumonie op de intensive care waarbij de kweken niets opleveren.

Een andere toepassing welke in de toekomst waarschijnlijk gebruikt kan gaan worden is het in kaart brengen van bacteriële populaties. Verschuivingen van bacteriële samenstelling in bijvoorbeeld de darm kunnen kenmerkend zijn voor specifieke pathologie.

https://vimeo.com/237865136

by Microvida Microvida

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Dit nieuwe middleware platform maakt het mogelijk om in real-time en op een zeer gebruiksvriendelijke  manier inzicht te krijgen in de bloedkweek diagnostiek, de kwaliteit te monitoren en indien nodig bij te sturen. Microvida is het eerste laboratorium in Europa dat met dit nieuwe systeem werkt.

In nauwe samenwerking met BD Diagnostic Systems is het systeem op de locatie Bravis geïmplementeerd.  Na een korte en succesvolle test fase zijn alle BD BACTECTM bloedkweek toestellen gekoppeld en is het systeem live gegaan. Momenteel wordt gewerkt aan de inzet van realtime analytics om de kwaliteit van de bloedkweken te monitoren en een best practice programma op te zetten.

BD SynapsysTM is een zeer gebruiksvriendelijk en browser gebaseerd systeem dat door middel van veilige connectiviteit en geïntegreerde workflow het mogelijk maakt om processen te optimaliseren en te automatiseren. Het systeem koppelt op termijn alle BD Diagnostic Systems instrumenten aan het Laboratorium Informatie Systeem en maakt het ook mogelijk om systemen van laboratoria op verschillende locaties te koppelen.

by Microvida Microvida

Nieuwe assay Galactomannan LFA

In aanvulling op de reeds gebruikte kwantitatieve galactomannan test op basis van een ELISA techniek heeft Microvida nu ook een kwalitatieve galactomannan test op basis van een Lateral Flow Assay (LFA) beschikbaar. Beide testen zijn gevalideerd op zowel BAL vloeistof als serum. Vanwege de iets lagere gevoeligheid van de galactomannan LFA zal deze test altijd geconfirmeerd worden met een galactomannan ELISA.

In het kort de verschillen tussen de 2 testen en hun naamgeving in Epic/HiX:

Galactomannan kwantitatief Galactomannan kwalitatief
Langere doorlooptijd (2 x per week) Kortere doorlooptijd (dagelijks)
Hogere sensitiviteit Iets lagere sensitiviteit
Kwantitatieve uitslag Kwalitatieve uitslag: pos, neg, niet te beoordelen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

by Microvida Microvida

(RIVM) Inf@ct: Mazelen in Nederlandse gezondsheidszorg

Bron: Inf@ct, RIVM 

Auteurs: Margreet te Wierik, Helma Ruijs, Albert Vollaard, Fleur Meerstadt, Corien Swaan

Samenvattend:

 • Er zijn momenteel meer patiënten met mazelen in Nederland die zich presenteren bij huisartsen of in ziekenhuizen dan in recente jaren.
 • De LCI krijgt vragen vanuit ziekenhuizen over het postexpositiebeleid bij hun medewerkers na onbeschermd contact met mazelenpatiënten. De adviezen uit de bijlage ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ bij de LCI-richtlijn Mazelen blijken dus nog niet overal bekend of geïmplementeerd te zijn.
 • Voorlichting aan en bescherming van gezondheidszorgwerkers zijn van belang, dit geldt intra- én extramuraal. Daarom brengen we het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ onder de aandacht van de betrokken beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg.
 • We verzoeken de GGD’en de huisartsen in hun regio te attenderen op dit advies en op de mogelijkheid dat een patiënt met mazelen zich bij de huisartsenpraktijk presenteert.

Er zijn in Nederland 10 patiënten met mazelen gemeld van 1 januari tot 14 maart 2019. Dit is meer dan in voorgaande jaren: in dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden maximaal 2 mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe – in 2019 – gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Voor zover bekend, is bij twee patiënten sprake van secundaire transmissie.

Een aantal patiënten presenteerde zich, al dan niet na een bezoek aan de huisarts, in een Nederlands ziekenhuis. Uit vragen aan de LCI vanuit deze ziekenhuizen, blijkt dat patiënten niet altijd in isolatie zijn opgenomen, met daardoor risico op transmissie naar medepatiënten en gezondheidszorgwerkers. Ook bleek dat niet alle gezondheidszorgwerkers voldoende beschermd waren tegen mazelen (door 2 BMR-vaccinaties of na doorgemaakte infectie). Vooral personen geboren tussen 1965 en 1975 – nog voor de invoering van mazelenvaccinatie – blijken regelmatig niet beschermd te zijn door natuurlijke infectie. Personen geboren in 1976 en 1977 hebben in hun jeugd slechts 1 mazelenvaccinatie gekregen. Hierdoor bleek de afgelopen tijd in meerdere gevallen postexpositieprofylaxe nodig, en ook was zelfs sprake van een tijdelijk werkverbod. Het intra- en extramurale postexpostieprofylaxebeleid is beschreven in de bijlage ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’; het postexpositiebeleid in het algemeen is te vinden in de LCI-richtlijn Mazelen.

De huidige mazelensituatie in Europa en daarbuiten, met nog altijd toenemende aantallen patiënten en daardoor mogelijke import van mazelengevallen in Nederland, brengt risico op werkgerelateerde besmettingen met zich mee.

De mazelenepidemie in 2013/2014 heeft geleid tot het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’. Het doel hiervan is tweeledig: gezondheidszorgwerkers die risico lopen op mazelen daartegen te beschermen (arboperspectief) én te voorkomen dat gezondheidszorgwerkers die mazelen ontwikkelen, hun patiënten infecteren (patiëntveiligheidperspectief). De verantwoordelijkheid voor de bescherming en vaccinatie van medewerkers ligt primair bij de werkgever/directie van de zorginstelling. Nu blijkt dat de adviezen uit de bijlage bij de LCI-richtlijn mazelen nog niet overal bekend of geïmplementeerd zijn, adviseren wij u na te gaan of in uw gezondheidszorginstelling het beleid op dit punt tot stand gekomen is en of de adviezen opgevolgd zijn.

We verzoeken de GGD’en de huisartsen in hun regio te attenderen op de huidige mazelensituatie in Europa en daarbuiten en op het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’, met het verzoek de vaccinatiestatus van het personeel te inventariseren en zo nodig op peil te brengen. Mocht een patiënt bij wie aan mazelen gedacht wordt, zich melden bij de huisartsenpraktijk, dan is het advies om deze patiënt niet op het spreekuur te laten komen, om eventuele transmissie naar andere, niet-beschermde patiënten en patiëntjes in de huisartsenpraktijk (wachtkamer) te voorkómen. Mocht de situatie zich voordoen dat pas achteraf blijkt dat een patiënt mazelen had en besmettelijk was, dan is contactonderzoek nodig, zoals beschreven in het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’

by Microvida Microvida

Pensionering Arts-microbioloog Peter van Keulen

Op diverse wijzen en plaatsen is afscheid genomen van Peter van Keulen, die is gaan genieten van zijn pensioen.
Hij heeft zowel regionaal als landelijk een zeer grote bijdrage geleverd aan (de ontwikkeling van) de gezondheidszorg in het algemeen en zijn vakgebied in het bijzonder. Daarnaast heeft hij zich op diverse plekken ingezet voor vrijwillige nevenactiviteiten. Deze verdiensten waren aanleiding om hem te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Peter, we gaan je missen!

by Microvida Microvida

Samenwerking tussen Bravis, Microvida en Diagnostiek Brabant

Donderdag 13 december 2018 hebben het Bravis ziekenhuis, Microvida en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bravis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren en heeft in DB een partner gevonden om dit te bereiken.

Sinds 2013 biedt Diagnostiek Brabant (DB) in de regio Tilburg, als partner van het ETZ-ziekenhuis, optimale ondersteuning aan de eerste lijn door het leveren van betrouwbare diagnostiek. Met ingang van 1 februari 2019 breiden zij het werkgebied uit naar West-Brabant. De samenwerking met het Bravis ziekenhuis is dan een feit.

Dezelfde visie
Het Bravis ziekenhuis heeft in DB een partner gevonden die werkt volgens dezelfde visie. Hierin staat een aantal zaken centraal. Namelijk het bieden van kwaliteit door hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek in de buurt waardoor de lokale zorgketen wordt versterkt (regionaal). Het verbinden van de eerstelijnsdiagnostiek van huisartsen (en andere verwijzers) met de specialistische kennis van Bravis. Het ontzorgen van patiënten door hen snel te voorzien van uitslagen en het ontzorgen van huisartsen door hen te faciliteren.

Bloedafname, microbiologie en pathologie
DB organiseert de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Denk hierbij aan bloedafname maar ook aan onderzoek ten behoeve van het pathologisch laboratorium en medische microbiologie. Het geaccrediteerde laboratorium van Bravis ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek.

‘Zorg in de buurt’
Het Bravis ziekenhuis heeft een brede regio-functie en hecht veel waarde aan samenwerking in de keten. Zowel het  thuisprikken als de bloedafnames op bestaande prikposten wordt georganiseerd door Diagnostiek Brabant. Alles in de eigen regio, langs de medische as van huisarts en medisch specialist, dichtbij, bekend en optimaal toegankelijk.

Faciliteren en digitalisering
Ook op het gebied van facilitaire voorzieningen en digitalisering worden grote stappen gezet. Denk hierbij aan het oproepsysteem voor chronische patiënten en de logistiek van materiaal ten behoeve van de microbiologie en pathologie en de begeleiding bij POCT-apparatuur.

De komende maand vindt de operationele uitrol plaats.

by Microvida Microvida

Introductie Influenza sneldiagnostiek

Binnen Microvida bestaat vanaf heden de mogelijkheid om Influenza sneldiagnostiek aan te vragen. De procedure en techniek zijn op alle locaties van Microvida identiek. Binnen een test wordt gekeken naar de aanwezigheid van Influenza type A, Influenza type B en het Respiratoir Syncytieel virus (RSV).

Influenzasneldiagnostiek wordt toegepast in afstemming met het Outbreakmanagementteam (OMT). In het OMT plan is vastgelegd waar de verantwoordelijkheden en taken liggen bij opname van en zorg voor patiënten en medewerkers in het ziekenhuis ten tijde van een Influenza epidemie. Het doel is de veiligheid van patiënten en medewerkers en de continuïteit van het zorg- en bedrijfsproces te waarborgen.

Fasering

Door het grote aanbod van patiënten met Influenza en schaarste van medewerkers kan de continuïteit van zorg in het geding komen. In het kader van een uitbraak worden 4 fases beschreven: groen, oranje, rood en blauw:

Geel

 

Een uitbraak van Influenza wordt voorzien of is vastgesteld (geringe transmissie)

 • OMT wordt ingericht
Oranje

 

De uitbraak breidt zich uit (sterke toename transmissie)

 • Consequenties voor continuïteit van zorg
 • Er is sprake van een middellange verstoring ( > 2 dagen) van de continuïteit van de electieve en (sub-) acute zorg
Rood

 

De uitbraak is niet meer onder controle (maximale transmissie)

 • De electieve zorg wordt afgebouwd
 • Betreft specifieke afdeling of gehele organisatie
Blauw Nazorg en afschaling

 • De continuïteit van de electieve en (sub-) acute zorg wordt hersteld
 • Er wordt teruggekeerd naar de normale situatie als voor de opschaling

Laboratoriumdiagnostiek

Binnen fase geel wordt de reguliere Influenza diagnostiek uitgevoerd. Deze wordt dagelijks uitgevoerd op maandag tot en met zaterdag. In overleg met de dienstdoende arts-microbioloog kan een Influenza sneltest worden uitgevoerd op zondagen, feestdagen en buiten openingstijden.

Vanaf code oranje wordt Influenza sneldiagnostiek standaard beschikbaar van maandag tot en met zondag binnen openingstijden. In nauw overleg met het OMT wordt de noodzaak vastgesteld om ook in de avonduren diagnostiek uit te laten voeren. Hierover wordt indien dit actueel is separaat gecommuniceerd. Voor de Influenza sneldiagnostiek wordt een keeluitstrijk met een E-swab afgenomen. Binnen het EPD kiest u voor de aanvraag “Sneldiagnostiek Influenza”.

Zinnige en zuinige zorg

In het kader van zinnige en zuinige zorg zal er door Microvida een sperperiode van 2 dagen worden ingevoerd voor Influenza sneldiagnostiek. Hierdoor zal er slechts eenmaal Influenza diagnostiek worden verricht per patiënt binnen deze periode. Alle volgende aanvragen afgenomen binnen 2 dagen zullen stopgezet worden. Het resultaat van het eerste onderzoek is na afronding direct zichtbaar in het EPD en zal derhalve niet doorgebeld worden naar de aanvrager.

Bij vragen kunt u altijd uw lokale arts-microbioloog bellen voor toelichting.

by Microvida Microvida

Nieuwe diagnostiek voor enteropathogene Escherichia coli

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken.

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken. De zogenaamde shigatoxine producerende E. coli (STEC) en de enterohemorragische E. coli (EHEC) kunnen bovendien een hemolytisch uremisch syndroom (HUS) veroorzaken. HUS wordt gekarakteriseerd door de trias hemolytische anemie, thrombocytopenie en acute nierinsufficiëntie. Tot 10% van de patiënten ontwikkelt HUS. Bij geïnfecteerde kinderen jonger dan 5 jaar kan dit oplopen tot 15%.

Voorheen werd bij Microvida door middel van een moleculaire laboratorium techniek (PCR) binnen de pathogene E.coli groep alleen de STEC variant aangetoond. Echter, sinds 1 oktober 2018 kunnen we de STEC groep met deze laboratorium techniek verder differentiëren, om aan te tonen of het om een enterohemorragische E. coli (EHEC) gaat. We melden automatisch alle positieve EHEC en sommige varianten van de STEC aan de GGD, conform de LCI-richtlijn.