Disclaimer

Disclaimer Microvida

Aansprakelijkheidsuitsluiting
Microvida stelt de informatie op de internetsite microvida.nl met grote zorg samen. Toch kan het voorkomen dat delen van de informatie onvolledig, verouderd of niet correct zijn. Microvida kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van de informatie van de internetsite. Ook is Microvida op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct of indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de internetsite lijdt als gevolg van gebruik van informatie, techniek en materialen.

Auteursrecht
Alle rechten voorbehouden. Niets uit de inhoud van de internetsite microvida.nl mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Microvida, tenzij expliciet anders kenbaar gemaakt.

Cookiewetgeving
Informeren over cookies verplicht
Er is sinds 1 juni 2012 een nieuwe wet, de telecomwet. Daardoor is elke website wettelijk verplicht de gebruiker te informeren over ‘cookies’ en eventueel toestemming te vragen voor het gebruik hiervan. Ook de website van Microvida maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?
Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. Persoonlijke gegevens als uw naam, adres, leeftijd worden niet door een cookie herkend of opgeslagen. Cookies onthouden alleen uw voorkeuren en uw interesses op basis van uw surfgedrag. Wij gebruiken cookies om de bezoekersaantallen van deze website in kaart te krijgen en uw instellingen en voorkeuren te onthouden.

Cookies verwijderen
Via de browserinstellingen op uw computer kunt u reeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg indien nodig de help functie van uw browser. Let op: indien u cookies weigert en/of verwijdert kunt u niet altijd van alle mogelijkheden van een website gebruik maken. Daarnaast heeft het weigeren c.q. verwijderen van cookies alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Indien u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers dient u de bovengenoemde handeling(en) zo vaak als nodig te herhalen. Klik hier voor een opt-out van Google Analytics op deze website.

Verwijzing naar andere informatiebronnen
Verwijzingen op de internetsite microvida.nl voeren mogelijk naar internetsites die door anderen dan Microvida beheerd worden. Deze verwijzingen worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uitgezocht. Microvida kan echter geen verantwoordelijkheid dragen voor de inhoud van deze informatiebronnen, noch voor informatie, software, producten en diensten die op deze internetsites aangeboden worden.

Verwijzing naar informatie en diensten op microvida.nl
Derden kunnen verwijzingen opnemen naar de internetsite van Microvida. Microvida spreekt hierbij de wens uit gekend te worden in de opname van een verwijzing. Het is echter niet toegestaan om informatie van microvida.nl in te passen in de eigen internetsite, tenzij u daarvoor schriftelijk toestemming van Microvida heeft.

Wijzigingen
Microvida behoudt zich het recht voor deze disclaimer zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Wijzigingen worden direct na plaatsing op de internetsite microvida.nl van kracht.

Top