Met iedere interne en externe aanvrager, die bij Microvida laboratoriumonderzoek laten verrichten, gaat Microvida een ongeschreven dienstverleningsovereenkomst aan.

Deze overeenkomst houdt in dat de klant er verzekerd van kan zijn dat:

 • Onduidelijkheden betreffende de aanvraag of aanvrager opgehelderd worden voor de analyse verricht
 • Bij twijfel of de analyse zinvol is, in het kader van de vraagstelling, er overleg volgt
 • De onderzoeksresultaten op een duidelijke, traceerbare en ondubbelzinnige wijze worden gepresenteerd aan de aanvrager en waar nodig advies arts-microbioloog
 • De doorlooptijd op voorhand bekend is en redelijkerwijs aansluit bij de verwachting van de klant
 • Microvida geen analyses verricht waarvoor geen expertise, kunde of capaciteit in huis heeft
 • De verrichtingen worden door daartoe bevoegd en bekwaam personeel uitgevoerd
 • De toegepaste analysemethode is passend voor de vraagstelling
 • De gerapporteerde onderzoeksresultaten sluiten aan bij de vraagstelling
 • De aanvrager wordt op de hoogte gesteld van belangrijke afwijkingen, die van invloed kunnen zijn op het gebruik van de laboratoriumresultaten
 • De aanvrager kan aan de uitslag herkennen welke onderzoeken door derden zijn verricht
 • De aanvrager kan herkennen welke laboratoriumonderzoeken niet onder de RvA-accreditatie vallen
 • Microvida controleert bij ontvangst van materialen of deze voldoen aan de criteria voor het onderzoek (geen lekkage, juiste bewaarcondities, transporttijd, geschiktheid). Indien hier afwijkingen in worden geconstateerd, dan wordt  de aanvrager of diens waarnemer geïnformeerd (telefonisch of een opmerking op de (voorlopige) uitslag)
 • Veranderingen in de diagnostiek die van belang kunnen zijn voor de kwaliteit van het onderzoek (testmethode, transportconditie, soort materiaal, etc) worden bijtijds aan de aanvragers gemeld via de site