Privacyverklaring

PRIVACYVERKLARING

Laatst gewijzigd: 26-4-2021

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Microvida respecteert uw privacy en draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving worden behandeld.
De toelichting in deze privacyverklaring is met name gericht op onze klanten en betrokkenen van wie wij lichaamsmateriaal onderzoeken.
Wij registreren daarnaast ook persoonsgegevens van leveranciers, partners, personeel, sollicitanten, bezoekers en personen die zich bijvoorbeeld met vragen, tot ons richten. Ook met deze gegevens gaan we zorgvuldig en vertrouwelijk om, rekening houdend met verplichtingen die voor iedere specifieke groep en ieder verwerkingsdoel gelden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT?
Microvida verkrijgt de noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens van de organisatie die het onderzoek voor u aanvraagt. Vaak zijn dit ziekenhuizen, verpleeghuizen, GGD’en en eerstelijns zorgverleners.

DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

  • Uw persoonsgegevens worden door Microvida verwerkt voor de volgende doeleinden:
  • Het uitvoeren van de met u of uw behandelaar gesloten overeenkomst(en).
  • Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten.
  • Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen waaronder begrepen het uit handen geven van vorderingen.
  • Om met u of uw behandelaar in contact te kunnen treden en te reageren op door u gestelde vragen, signalen of klachten.
  • De afhandeling van uw aanvraag tot informatie.
  • Het doen van (klant) tevredenheidsonderzoeken opdat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren.
  • Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie- en bewaarplicht.
  • Het uitvoeren van de accountantscontrole.

OP BASIS VAN WELKE RECHTSGRONDEN WORDT DE VERZAMELDE INFORMATIE GEBRUIKT?
Uw persoonsgegevens zullen op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt en worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De zes mogelijke rechtsgronden zijn opgenomen in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en daarmee bij wet vastgesteld.
1. De door u gegeven toestemming (artikel 6 lid 1 sub a AVG);
2. Het op uw verzoek nemen van precontractuele maatregelen en/of de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst (artikel 6 lid 1 sub b AVG);
3. Het voldoen aan wettelijke verplichtingen (artikel 6 lid 1 sub c AVG);
4. Het beschermen van vitale belangen van uzelf of anderen (artikel 6 lid 1 sub d AVG);
5. De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag (artikel 6 lid 1 sub e AVG);
6. De behartiging van gerechtvaardigde belangen van Microvida of van een derde (artikel 6 lid 1 sub f AVG).
De grondslag voor het verwerken van uw (bijzondere) persoonsgegevens is vrijwel altijd “ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst”. Iedere patiënt heeft immers een behandelingsovereenkomst met het ziekenhuis en/of met de individuele zorgverleners die bij de behandeling betrokken zijn. De Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO) beschrijft de richtlijnen rond die overeenkomst. Een enkele verwerking gebeurt op basis van de grondslag “wettelijke verplichting”, bijvoorbeeld de landelijke registratie van sommige infectieziekten. Bij studie en wetenschappelijk onderzoek is de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd op of “toestemming van betrokkene”, (indien de gegevens herleidbaar zijn tot de persoon) of gerechtvaardigd belang van Microvida of de zorg in het algemeen. De kwaliteit van zorg in Nederland kan immers alleen maar verbeteren als daarvoor de medische gegevens van patiënten gebruikt kunnen worden. Indien uw toestemming niet wordt gevraagd zijn de persoonsgegevens altijd geanonimiseerd en niet meer tot u als persoon te herleiden.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN?
Uw persoonsgegevens worden niet verwerkt in een land buiten EER (Europese Economische Ruimte). Vanwege de Europese privacywetgeving zijn uw gegevens in een ander EER-land op hetzelfde niveau beveiligd als in Nederland. Indien uw gegevens buiten Europa verwerkt worden zullen wij erop toezien dat dat land dezelfde beveiliging in acht neemt als dat dat gebeurt in Nederland. Een enkele keer vindt wetenschappelijk onderzoek plaats in veel landen tegelijk waarbij ook landen buiten Europa betrokken zijn. In dat geval worden uw gegevens volledig geanonimiseerd.

OP WELKE WIJZE WORDT UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMD?
Microvida neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via privacy@microvida.nl. Alle medewerkers van Microvida zijn gebonden aan een beroepsgeheim of aan een afgelegde geheimhoudingsverklaring.

HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS
Als het nodig is voor de behandeling kan een kopie van de uitslagen ook aan andere zorgverleners worden verstrekt. De zorgverleners mogen mits in het belang van uw behandeling onderling uw gegevens uitwisselen.
Het delen van persoonsgegevens anders dan onder bovenstaande is gesteld gebeurt in principe niet tenzij met uw toestemming. De toestemming wordt verondersteld wanneer de gegevens onderdeel vormen van het diagnostisch onderzoek en de zorgverlener bij u bekend is.

BEWAARTERMIJN
Microvida bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke bewaarplicht. Medische gegevens worden minimaal 20 jaar na de laatste aanpassing/aanvulling bewaard zoals voorgeschreven in de WGBO.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het ligt voor de hand dat een dergelijke vraag met uw behandelaar bespreekt en daar voorlegt. Ook voor het intrekken van een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking, het bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Microvida of met het verzoek om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen kunt u het best bij uw behandelaar terecht.
Het is daarbij belangrijk te weten dat het niet is toegestaan medische gegevens binnen een termijn minimaal 20 jaar na de laatste aanpassing/aanvulling te verwijderen. Feitelijke onjuistheden kunnen natuurlijk wel worden gecorrigeerd.
Ouders van kinderen tot 12 jaar hebben recht op inzage.
Kinderen tussen 12 en 16 jaar moeten persoonlijk instemmen met het opvragen van hun dossier. Familieleden hebben alleen recht op inzage na schriftelijke machtiging. Een nabestaande kan een gemotiveerd schriftelijk verzoek bij Microvida indienen voor een kopie van de uitslag. We zullen u bij een dergelijk verzoek vragen om u te identificeren.

FUNCTIONARIS GEGEVENSBESCHERMING
Microvida heeft een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. De FG houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving en adviseert het management van Microvida over de privacywetgeving.
De FG is onafhankelijk en rapporteert rechtstreeks aan de directie van Microvida. Tevens is de FG de contactpersoon voor alle vragen die over privacy gaan, zowel voor u als betrokkene als voor de toezichthouder. Contactgegevens van de FG:

Microvida CV
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Boerhavelaan 25
4708 AE Roosendaal
e-mail: privacy@microvida.nl.

TOEZICHTHOUDER
Microvida wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

KAN DEZE PRIVACYVERKLARING WORDEN GEWIJZIGD?
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op deze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

VRAGEN EN FEEDBACK
Microvida controleert regelmatig of ze aan deze privacyverklaring voldoet. Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via privacy@microvida.nl.

Top