by Microvida Microvida

Griepcijfers

Sinds de laatste week van 2017 is er in Nederland officieel sprake van een griepepidemie (Influenza). Microvida merkt dit doordat het aantal aanvragen op Influenza flink is toegenomen ten opzichte van de periode voor de epidemie.

Vooruitzicht ontwikkeling epidemie
Uitzonderlijk aan deze epidemie is dat deze lang duurt, dat er in heel het land een ongebruikelijke piekbelasting is van de ziekenhuizen, en dat de typen influenza (zowel type A als type B) een mismatch vertonen met het vaccin. Onze verwachting is dat op basis van de huidige gegevens het einde van de epidemie nog niet in zicht is.

Onderstaand overzichten van het aantal patiënten op lokatie Bravis dat positief is bevonden op Influenza A en B (periode week 1 t/m 10):

 

Onderstaande curve laat de dynamiek in aangevraagde testen en het aantal positieve uitslagen over de afgelopen 2 griepseizoenen zien voor locatie Amphia. Wat opvalt, is dat het griepseizoen ongeveer op hetzelfde moment is begonnen als vorig jaar, maar dat de piek hoger ligt (groene lijn) en epidemie opvallend lang duurt.

Er is nog altijd geen afname te zien in zowel het aantal aanvragen als in het aantal positieve uitslagen. In tegenstelling tot andere jaren detecteren we dit jaar zowel veel Influenza A als Influenza B.

 

by Microvida Microvida

Scabiës-PCR bij uitbraken binnen zorgorganisaties

Vooral in zorgcentra is het belangrijk om bewoners bij wie de diagnose mogelijk scabiës is gesteld, te onderzoeken om dit al dan niet te bevestigen. Op basis hiervan kunnen maatregelen genomen worden om verspreiding te voorkomen. Een diagnose wordt veelal gesteld op basis van het klinische beeld, soms aangevuld met microscopische bevestiging. Dit kan leiden tot verkeerde in – en exclusies van patiënten door soms weinige specifieke klachten en matig sensitieve microscopie, met onder – of overbehandeling als gevolg. De scabiës-PCR is relatief eenvoudig uitvoerbaar, sensitief en wordt uitgevoerd op huidschraapsels.

Wilt u meer weten? Bekijk dan hier onze pagina voor meer algemene informatie over de Scabiës bepaling, voor afname instructies zie Afname instructies Scabiës.

Daarnaast kunt u altijd telefonisch contact opnemen met het laboratorium ( 088 706 8314 ) of eventueel uw bericht achterlaten op info@microvida.nl.

by Microvida Microvida

Introductie ZorgDomein

Voortaan kunnen huisartsen ook laborders voor Microbiologie (MMB) bij Bravis aanvragen via ZorgDomein. Dit kan samen met orders voor PA en klinische chemie (KCHL).

Het huidige papieren 1e lijns aanvraagformulier mag voorlopig nog gebruikt blijven worden.

De voordelen

Digitalisering van de order heeft als voordelen dat

 • op verschillende manieren gezocht kan worden naar de juiste bepalingen
 • er een combinatie order kan worden aangevraagd bij zowel MMB als bij KCHL
 • klinische gegevens specifieker uitgevraagd kunnen worden
 • op voorhand gerichte informatie aan de patiënt kan worden verstrekt.

Aandachtpunten aanvragen laboratoriumdiagnostiek

 • De zorgverzekeraar geeft de huisarts vaak een extra vergoeding als er digitaal wordt aangevraagd. U kunt dit informeren bij uw zorgverzekeraar.
 • Op 2 manieren kan het aanvraagformulier van het Bravis ziekenhuis gevonden worden in ZorgDomein:
 1. zorgvraagmenu (links) > ‘Laboratorium’ > Bravis ziekenhuis
 2. wanneer optie 1 een aantal keer gebruikt is kan het formulier ook via de ‘veel aangevraagde diagnostiek’ snelkoppeling (rechts) in het hoofdmenu geopend worden.
 • Een bepaling kan op verschillende manieren aangevraagd worden: probleemgestuurd, via een top-20 meest gevraagde bepaling, op basis van diagnose, of als losse bepaling.
 • Net als bij de papieren aanvraag is het van belang om materiaal dat wordt ingestuurd altijd te personificeren en hier het patiëntbericht bij te voegen. Zonder patiëntbericht kan de aanvraag niet in behandeling genomen worden.
 • T.b.v. de afhandeling op het lab of de prikpost en om de patiënt van de juiste informatie te voorzien, dient de patiënt nog steeds het bijbehorende patiëntbericht geprint mee te krijgen. Voor PA aanvragen geldt: patiëntbericht en materiaal meegegeven aan de bodedienst.
 • Bravis aanvragen voor de KCHL kent ook de optie ‘thuisprikken’. Door deze optie aan te vinken kunt u aangeven dat de patiënt thuis geprikt dient te worden. Wij nemen dan contact op met de patiënt en plannen thuisprikken in. Dit voorkomt telefoontjes heen en weer.
 • De uitslag wordt altijd verzonden naar de verantwoordelijke zorgverlener in de aanvraag. Indien de HidHA of een waarnemer een laborder plaatsen dienen zij dit onder de naam van de verantwoordelijke huisarts te doen. Hierdoor wordt de uitslag naar de juiste arts gestuurd en loopt de uitslag geen vertraging op.

Vragen

Vragen over hoe het aanvragen van laboratoriumdiagnostiek via ZorgDomein precies werkt kunt u vinden via deze link in ZorgDomein.

by Microvida Microvida

Drie laboratoria bundelen krachten onder noemer Microvida

Vanaf 1 juli 2017 bundelen de laboratoria voor Microbiologie van het Bravis Ziekenhuis, het Amphia Ziekenhuis en ZorgSaam, hun krachten. De laboratoria gaan samen verder onder de noemer Microvida.

Betere dienstverlening

In 2016 zijn de eerste stappen gezet voor een verregaande samenwerking die heeft geresulteerd in een fusie. Bram Diederen, arts-microbioloog, wordt directeur van Microvida. Diederen: “Met Microvida zetten we in op behoud en verbetering van de kwaliteit van microbiologische diagnostiek en de medische advisering. Door op grotere schaal te gaan werken kunnen we meer en betere diensten verlenen. Dat is ook belangrijk voor het behouden en aantrekken van talentvolle medewerkers. Ook zorgt samengaan ervoor dat de continuïteit en beschikbaarheid van de microbiologische dienstverlening , op de langere termijn, voor de regio gewaarborgd is”.

by Microvida Microvida

i-4-1 Health

In de grensstreek Vlaanderen-Nederland werken 9 ziekenhuizen, 7 publieke gezondheidsdiensten, 7 kennisinstellingen en 3 bedrijven samen aan het i-4-1-Health project. Dit project richt zich op infectiepreventie en het bestrijden van antibioticaresistentie bij mens en dier (One Health) door middel van onderzoek en innovatie.

Het project is gestart op 1 januari 2017 en duurt tot en met 31 december 2019. Het Amphia Ziekenhuis is de projectverantwoordelijke organisatie en het Universitair Ziekenhuis Antwerpen is co-projectverantwoordelijk. Voor meer informatie over het i-4-1-Health project verwijzen we u naar www.i41Health.eu.

Interreg Vlaanderen-Nederland

Het i-4-1-Health project is gefinancierd binnen het Interreg V programma Vlaanderen-Nederland. Dit is een grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma met financiële steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling. Voor meer informatie over het Interreg Vlaanderen-Nederland programma kunt u terecht op de website www.grensregio.eu.