by Microvida Microvida

Microbioom onderzoek met IS-pro

Microbioom onderzoek met IS-pro

Sinds kort is IS-pro (InterSpace Profiling) beschikbaar binnen Microvida. Met deze techniek kan men de fragmentlengte van het 16S-23S ribosomaal DNA analyseren. De lengte hiervan blijkt specifiek voor bacteriële soorten, door deze te meten kan men dus determineren. Een groot voordeel is dat meerdere bacteriële soorten tegelijk, dus in hetzelfde sample, gedetermineerd kunnen worden. Hierdoor kan men het zogenaamde microbioom in kaart brengen. Ook kunnen bacteriën aangetoond worden welke niet te kweken zijn of welke niet meer vitaal zijn door het gebruik van antibiotica. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om bacteriën aan te tonen bij een pneumonie op de intensive care waarbij de kweken niets opleveren.

Een andere toepassing welke in de toekomst waarschijnlijk gebruikt kan gaan worden is het in kaart brengen van bacteriële populaties. Verschuivingen van bacteriële samenstelling in bijvoorbeeld de darm kunnen kenmerkend zijn voor specifieke pathologie.

https://vimeo.com/237865136

by Microvida Microvida

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Microvida implementeert als eerste in Europa het nieuwe BD SynapsysTM Middleware platform

Dit nieuwe middleware platform maakt het mogelijk om in real-time en op een zeer gebruiksvriendelijke  manier inzicht te krijgen in de bloedkweek diagnostiek, de kwaliteit te monitoren en indien nodig bij te sturen. Microvida is het eerste laboratorium in Europa dat met dit nieuwe systeem werkt.

In nauwe samenwerking met BD Diagnostic Systems is het systeem op de locatie Bravis geïmplementeerd.  Na een korte en succesvolle test fase zijn alle BD BACTECTM bloedkweek toestellen gekoppeld en is het systeem live gegaan. Momenteel wordt gewerkt aan de inzet van realtime analytics om de kwaliteit van de bloedkweken te monitoren en een best practice programma op te zetten.

BD SynapsysTM is een zeer gebruiksvriendelijk en browser gebaseerd systeem dat door middel van veilige connectiviteit en geïntegreerde workflow het mogelijk maakt om processen te optimaliseren en te automatiseren. Het systeem koppelt op termijn alle BD Diagnostic Systems instrumenten aan het Laboratorium Informatie Systeem en maakt het ook mogelijk om systemen van laboratoria op verschillende locaties te koppelen.

by Microvida Microvida

Nieuwe assay Galactomannan LFA

In aanvulling op de reeds gebruikte kwantitatieve galactomannan test op basis van een ELISA techniek heeft Microvida nu ook een kwalitatieve galactomannan test op basis van een Lateral Flow Assay (LFA) beschikbaar. Beide testen zijn gevalideerd op zowel BAL vloeistof als serum. Vanwege de iets lagere gevoeligheid van de galactomannan LFA zal deze test altijd geconfirmeerd worden met een galactomannan ELISA.

In het kort de verschillen tussen de 2 testen en hun naamgeving in Epic/HiX:

Galactomannan kwantitatief Galactomannan kwalitatief
Langere doorlooptijd (2 x per week) Kortere doorlooptijd (dagelijks)
Hogere sensitiviteit Iets lagere sensitiviteit
Kwantitatieve uitslag Kwalitatieve uitslag: pos, neg, niet te beoordelen

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

by Microvida Microvida

(RIVM) Inf@ct: Mazelen in Nederlandse gezondsheidszorg

Bron: Inf@ct, RIVM 

Auteurs: Margreet te Wierik, Helma Ruijs, Albert Vollaard, Fleur Meerstadt, Corien Swaan

Samenvattend:

 • Er zijn momenteel meer patiënten met mazelen in Nederland die zich presenteren bij huisartsen of in ziekenhuizen dan in recente jaren.
 • De LCI krijgt vragen vanuit ziekenhuizen over het postexpositiebeleid bij hun medewerkers na onbeschermd contact met mazelenpatiënten. De adviezen uit de bijlage ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ bij de LCI-richtlijn Mazelen blijken dus nog niet overal bekend of geïmplementeerd te zijn.
 • Voorlichting aan en bescherming van gezondheidszorgwerkers zijn van belang, dit geldt intra- én extramuraal. Daarom brengen we het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’ onder de aandacht van de betrokken beroepsgroepen in de Nederlandse gezondheidszorg.
 • We verzoeken de GGD’en de huisartsen in hun regio te attenderen op dit advies en op de mogelijkheid dat een patiënt met mazelen zich bij de huisartsenpraktijk presenteert.

Er zijn in Nederland 10 patiënten met mazelen gemeld van 1 januari tot 14 maart 2019. Dit is meer dan in voorgaande jaren: in dezelfde periode in de jaren 2015 tot en met 2018 werden maximaal 2 mazelenpatiënten gemeld. De meeste patiënten die tot nu toe – in 2019 – gemeld werden, zijn in het buitenland besmet geraakt. Voor zover bekend, is bij twee patiënten sprake van secundaire transmissie.

Een aantal patiënten presenteerde zich, al dan niet na een bezoek aan de huisarts, in een Nederlands ziekenhuis. Uit vragen aan de LCI vanuit deze ziekenhuizen, blijkt dat patiënten niet altijd in isolatie zijn opgenomen, met daardoor risico op transmissie naar medepatiënten en gezondheidszorgwerkers. Ook bleek dat niet alle gezondheidszorgwerkers voldoende beschermd waren tegen mazelen (door 2 BMR-vaccinaties of na doorgemaakte infectie). Vooral personen geboren tussen 1965 en 1975 – nog voor de invoering van mazelenvaccinatie – blijken regelmatig niet beschermd te zijn door natuurlijke infectie. Personen geboren in 1976 en 1977 hebben in hun jeugd slechts 1 mazelenvaccinatie gekregen. Hierdoor bleek de afgelopen tijd in meerdere gevallen postexpositieprofylaxe nodig, en ook was zelfs sprake van een tijdelijk werkverbod. Het intra- en extramurale postexpostieprofylaxebeleid is beschreven in de bijlage ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’; het postexpositiebeleid in het algemeen is te vinden in de LCI-richtlijn Mazelen.

De huidige mazelensituatie in Europa en daarbuiten, met nog altijd toenemende aantallen patiënten en daardoor mogelijke import van mazelengevallen in Nederland, brengt risico op werkgerelateerde besmettingen met zich mee.

De mazelenepidemie in 2013/2014 heeft geleid tot het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’. Het doel hiervan is tweeledig: gezondheidszorgwerkers die risico lopen op mazelen daartegen te beschermen (arboperspectief) én te voorkomen dat gezondheidszorgwerkers die mazelen ontwikkelen, hun patiënten infecteren (patiëntveiligheidperspectief). De verantwoordelijkheid voor de bescherming en vaccinatie van medewerkers ligt primair bij de werkgever/directie van de zorginstelling. Nu blijkt dat de adviezen uit de bijlage bij de LCI-richtlijn mazelen nog niet overal bekend of geïmplementeerd zijn, adviseren wij u na te gaan of in uw gezondheidszorginstelling het beleid op dit punt tot stand gekomen is en of de adviezen opgevolgd zijn.

We verzoeken de GGD’en de huisartsen in hun regio te attenderen op de huidige mazelensituatie in Europa en daarbuiten en op het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’, met het verzoek de vaccinatiestatus van het personeel te inventariseren en zo nodig op peil te brengen. Mocht een patiënt bij wie aan mazelen gedacht wordt, zich melden bij de huisartsenpraktijk, dan is het advies om deze patiënt niet op het spreekuur te laten komen, om eventuele transmissie naar andere, niet-beschermde patiënten en patiëntjes in de huisartsenpraktijk (wachtkamer) te voorkómen. Mocht de situatie zich voordoen dat pas achteraf blijkt dat een patiënt mazelen had en besmettelijk was, dan is contactonderzoek nodig, zoals beschreven in het advies ‘Bescherming tegen mazelen in de gezondheidszorg’

by Microvida Microvida

Samenwerking tussen Bravis, Microvida en Diagnostiek Brabant

Donderdag 13 december 2018 hebben het Bravis ziekenhuis, Microvida en Diagnostiek Brabant (DB) een samenwerkingsovereenkomst getekend. Bravis levert eerstelijnsdiagnostiek aan huisartsen en wil haar kwaliteit van dienstverlening verbeteren en heeft in DB een partner gevonden om dit te bereiken.

Sinds 2013 biedt Diagnostiek Brabant (DB) in de regio Tilburg, als partner van het ETZ-ziekenhuis, optimale ondersteuning aan de eerste lijn door het leveren van betrouwbare diagnostiek. Met ingang van 1 februari 2019 breiden zij het werkgebied uit naar West-Brabant. De samenwerking met het Bravis ziekenhuis is dan een feit.

Dezelfde visie
Het Bravis ziekenhuis heeft in DB een partner gevonden die werkt volgens dezelfde visie. Hierin staat een aantal zaken centraal. Namelijk het bieden van kwaliteit door hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek in de buurt waardoor de lokale zorgketen wordt versterkt (regionaal). Het verbinden van de eerstelijnsdiagnostiek van huisartsen (en andere verwijzers) met de specialistische kennis van Bravis. Het ontzorgen van patiënten door hen snel te voorzien van uitslagen en het ontzorgen van huisartsen door hen te faciliteren.

Bloedafname, microbiologie en pathologie
DB organiseert de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Denk hierbij aan bloedafname maar ook aan onderzoek ten behoeve van het pathologisch laboratorium en medische microbiologie. Het geaccrediteerde laboratorium van Bravis ziekenhuis blijft verantwoordelijk voor het uitvoeren van laboratoriumdiagnostiek.

‘Zorg in de buurt’
Het Bravis ziekenhuis heeft een brede regio-functie en hecht veel waarde aan samenwerking in de keten. Zowel het  thuisprikken als de bloedafnames op bestaande prikposten wordt georganiseerd door Diagnostiek Brabant. Alles in de eigen regio, langs de medische as van huisarts en medisch specialist, dichtbij, bekend en optimaal toegankelijk.

Faciliteren en digitalisering
Ook op het gebied van facilitaire voorzieningen en digitalisering worden grote stappen gezet. Denk hierbij aan het oproepsysteem voor chronische patiënten en de logistiek van materiaal ten behoeve van de microbiologie en pathologie en de begeleiding bij POCT-apparatuur.

De komende maand vindt de operationele uitrol plaats.

by Microvida Microvida

Introductie Influenza sneldiagnostiek

Binnen Microvida bestaat vanaf heden de mogelijkheid om Influenza sneldiagnostiek aan te vragen. De procedure en techniek zijn op alle locaties van Microvida identiek. Binnen een test wordt gekeken naar de aanwezigheid van Influenza type A, Influenza type B en het Respiratoir Syncytieel virus (RSV).

Influenzasneldiagnostiek wordt toegepast in afstemming met het Outbreakmanagementteam (OMT). In het OMT plan is vastgelegd waar de verantwoordelijkheden en taken liggen bij opname van en zorg voor patiënten en medewerkers in het ziekenhuis ten tijde van een Influenza epidemie. Het doel is de veiligheid van patiënten en medewerkers en de continuïteit van het zorg- en bedrijfsproces te waarborgen.

Fasering

Door het grote aanbod van patiënten met Influenza en schaarste van medewerkers kan de continuïteit van zorg in het geding komen. In het kader van een uitbraak worden 4 fases beschreven: groen, oranje, rood en blauw:

Geel

 

Een uitbraak van Influenza wordt voorzien of is vastgesteld (geringe transmissie)

 • OMT wordt ingericht
Oranje

 

De uitbraak breidt zich uit (sterke toename transmissie)

 • Consequenties voor continuïteit van zorg
 • Er is sprake van een middellange verstoring ( > 2 dagen) van de continuïteit van de electieve en (sub-) acute zorg
Rood

 

De uitbraak is niet meer onder controle (maximale transmissie)

 • De electieve zorg wordt afgebouwd
 • Betreft specifieke afdeling of gehele organisatie
Blauw Nazorg en afschaling

 • De continuïteit van de electieve en (sub-) acute zorg wordt hersteld
 • Er wordt teruggekeerd naar de normale situatie als voor de opschaling

Laboratoriumdiagnostiek

Binnen fase geel wordt de reguliere Influenza diagnostiek uitgevoerd. Deze wordt dagelijks uitgevoerd op maandag tot en met zaterdag. In overleg met de dienstdoende arts-microbioloog kan een Influenza sneltest worden uitgevoerd op zondagen, feestdagen en buiten openingstijden.

Vanaf code oranje wordt Influenza sneldiagnostiek standaard beschikbaar van maandag tot en met zondag binnen openingstijden. In nauw overleg met het OMT wordt de noodzaak vastgesteld om ook in de avonduren diagnostiek uit te laten voeren. Hierover wordt indien dit actueel is separaat gecommuniceerd. Voor de Influenza sneldiagnostiek wordt een keeluitstrijk met een E-swab afgenomen. Binnen het EPD kiest u voor de aanvraag “Sneldiagnostiek Influenza”.

Zinnige en zuinige zorg

In het kader van zinnige en zuinige zorg zal er door Microvida een sperperiode van 2 dagen worden ingevoerd voor Influenza sneldiagnostiek. Hierdoor zal er slechts eenmaal Influenza diagnostiek worden verricht per patiënt binnen deze periode. Alle volgende aanvragen afgenomen binnen 2 dagen zullen stopgezet worden. Het resultaat van het eerste onderzoek is na afronding direct zichtbaar in het EPD en zal derhalve niet doorgebeld worden naar de aanvrager.

Bij vragen kunt u altijd uw lokale arts-microbioloog bellen voor toelichting.

by Microvida Microvida

Nieuwe diagnostiek voor enteropathogene Escherichia coli

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken.

Escherichia coli (E.coli) is een bekende darmbacterie, waar Microvida al geruime tijd diagnostiek naar doet. Binnen de E. coli groep dient men onderscheid te maken tussen de non-pathogene en pathogene varianten. Een infectie met E.coli  kan asymptomatisch verlopen, zich beperken tot milde diarree of bloederige diarree veroorzaken. De zogenaamde shigatoxine producerende E. coli (STEC) en de enterohemorragische E. coli (EHEC) kunnen bovendien een hemolytisch uremisch syndroom (HUS) veroorzaken. HUS wordt gekarakteriseerd door de trias hemolytische anemie, thrombocytopenie en acute nierinsufficiëntie. Tot 10% van de patiënten ontwikkelt HUS. Bij geïnfecteerde kinderen jonger dan 5 jaar kan dit oplopen tot 15%.

Voorheen werd bij Microvida door middel van een moleculaire laboratorium techniek (PCR) binnen de pathogene E.coli groep alleen de STEC variant aangetoond. Echter, sinds 1 oktober 2018 kunnen we de STEC groep met deze laboratorium techniek verder differentiëren, om aan te tonen of het om een enterohemorragische E. coli (EHEC) gaat. We melden automatisch alle positieve EHEC en sommige varianten van de STEC aan de GGD, conform de LCI-richtlijn.

by Microvida Microvida

Tienervaccinatie tegen meningokokkenziekte van start – RIVM

Vanaf half september ontvangen jongeren, geboren tussen 1 mei en 31 december 2004 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte nodigen het RIVM en de jeugdgezondheidsorganisaties jongeren uit deze vaccinatie te halen. Dit jaar ontvangen zo’n 130.000 jongeren een uitnodiging. In 2019 krijgen jongeren van 14 – 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Dat zijn ongeveer 860.000 jongeren.

Bron: RIVM

Tegengaan van meer ziektegevallen

Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom in september 2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Staatssecretaris Blokhuis besloot afgelopen juli om het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden. Vaccinatie moet een verdere toename van het aantal ziektegevallen voorkomen. De keuze om tieners te vaccineren heeft te maken met het feit dat zij relatief vaker drager zijn van de bacterie en daarom meer kans op de ziekte hebben. Daarnaast dragen tieners in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van tieners leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

Meningokok type W

Van de meningokokbacterie bestaan meerdere types. De bacterie kan in de neus of keel zitten zonder dat je het merkt. De bacterie verspreidt zich door hoesten, niezen of zoenen. Meestal word je niet ziek. Komt de bacterie in de bloedbaan of het zenuwstelsel dan kan je in korte tijd ernstig ziek worden. Ziekte door meningokok type W kan in de eerste uren op buikgriep lijken en is daarom soms lastig te herkennen. Tot en met augustus van dit jaar werd 78 mensen ziek en overleden 18 mensen.

Vaccinatiessessies

Jeugdgezondheidsorganisaties in heel Nederland bieden in oktober en november de vaccinatie in groepssessies aan. Eén prik is voldoende om je ten minste vijf jaar te beschermen tegen meningokokkenziekte.

www.Deel dit niet met je vrienden.nl

Jongeren ontvangen een uitnodiging en een informatiefolder op hun huisadres en worden via social media geattendeerd op de campagnewebsite. Online kunnen ze informatie raadplegen over de prik en de ziekte. Verder zijn er interviews en verhalen te vinden met en van jongeren en ouders, die meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. Biologiedocenten ontvangen in september een special die hen in staat stelt in de klas aandacht te besteden aan de meningokok

Zie voor meer informatie ook de website van het RIVM betreffende de Meningokokken ACWY-vaccinatie.

by Microvida Microvida

BN DeStem: is onderzoek urine en ontlasting niet erg vies?

“Bacteriën zijn net mensen, ze kunnen je verrassen.” Onder deze kop verscheen vandaag een artikel in BN DeStem over de werkzaamheden van de Microvida. De verslaggever liep een ochtend mee en keek haar ogen uit.

Het krantenartikel maakt onderdeel uit van de serie ‘Vuile Handen’, waarin mensen met een ‘vies’ beroep gevolgd worden. “Poep, pus en pies, dat vinden we allemaal maar vies,” zo dacht de verslaggever. Op de afdeling Medische Microbiologie wordt dit patiëntenmateriaal op kweek gezet en onderzocht op ziekmakers. “Heel belangrijk werk, maar is het niet heel erg vies?” Om daar achter te komen liep ze een ochtend mee bij Microvida en ging in gesprek met  directeur en arts microbioloog Bram Diederen en analisten Ivar Huiskens, Lola Mathijssen en Josette de Rijck (tevens meewerkend teamleidinggevende). Hun enthousiaste verhalen geven een boeiend kijkje in een wereld die met het blote oog niet te zien is. En vinden zij hun werk vies? “Je went er aan.”

Klik op onderstaande foto en lees het gehele artikel, of bekijk het begeleidende korte filmpje.

by Microvida Microvida

Start van het enterovirus seizoen

Het RIVM meldt deze week dat het enterovirus seizoen begonnen is. Ook bij Microvida zien we een verheffing van het aantal positieve materialen op enterovirussen.

Enterovirus heeft veel verschillende soorten (15 species, waarvan 4 humaan, en >100 subtypen) en daarbij behorende diversiteit aan ziektebeelden. De ziekte kan mild zijn met griepachtige verschijnselen of diarree, of kan ernstiger ziekteverschijnselen opleveren, zoals hersenvliesontsteking en verlamming (polio). Enterovirus is ook een bekende verwekker van het hand-voet-mond ziekte, wat op dit moment veel bij kinderdagverblijven of op scholen gezien wordt.

Bij Microvida wordt er enterovirus diagnostiek gedaan met behulp van de zgn . real time reverse transcriptase polymerase chain reactie (real time RT-PCR), wat een state-of-the art moleculaire laboratorium techniek is, dat genetisch materiaal van (in dit geval) enterovirussen kan aantonen. Uit de virologische weekstaat blijkt een toename van het aantal enterovirus meldingen (figuur 1). Het jaarlijkse enterovirusseizoen lijkt hiermee eerder op gang te komen dan in voorgaande jaren.

De meest voorkomende enterovirustypes zijn echovirus-30, echovirus-6 en echovirus-11. Opvallend is dat het met hand-voet-mondziekte geassocieerde coxsackievirus-A10 meer gezien wordt dan in dezelfde periode in voorafgaande jaren. De diagnostiek opgenomen in de virologische weekstaat betreft voornamelijk diagnostiek verricht voor de Nederlandse ziekenhuizen (Bron: Virologische weekstaten, RIVM).

Figuur 1: Cumulatief aantal enterovirusdetecties in de Virologische Weekstaten per week, 2014 – 2018 (t/m week 25).  Week 25 2018 is nog niet compleet, omdat nog niet alle laboratoria hebben gemeld. (Bron: Virologische weekstaten, RIVM).